GDPR

Sedan 2018 började GDPR gälla i Sverige och övriga EU för att ge användarskydd och dataintegritet och hjälper individer att bedöma vem de kan lita på vid känslig information. Enligt GDPR är det även viktigt att beskriva hur ett företag, i övrigt handhar dina privata uppgifter som tex. personuppgifter etc. De flesta webbplatser använder även cookies, men du/ni bör inte acceptera cookies när du är på en okrypterad webbplats där låsikonen bredvid webbadressen inte är låst. Då detta kan tillåta tredje part att stjäla cookies från din webbläsare och därigenom stjäla privat information. Vi rekommenderar att endast använda det cookies som får webbplatsen att fungera. Almas Psykologkonsult kommer inte att använda din data för marknadsföring, statistik eller analys och ej heller lämna ut dina uppgifter till tredje part.

Legitimerad Psykolog Maria Segerlund/Almas Psykologkonsult från Norr till Söder AB är ansvarig för behandling av dina personuppgifter vid kontakt. Vid frågor kring detta maila: [email protected]

 Integritetspolicy/information om hur Almas Psykologkonsult använder, samlar in och lagrar personuppgifter;  

Förutom dataskyddsordningen, finns även andra regler enligt lagar som Almas Psykologkonsult är skyldig att följa som sekretess och tystnadsplikt/patientsäkerhetslagen (2010:659) samt krav på journalföring enligt patientdatalagen (2008:355) inom hälso- och sjukvård. Personuppgifter sparas i enlighet med lagstadgade lagringstider enligt patientdatalagen och i enlighet med det redovisningskrav som finns.

 Almas Psykologkonsult samlar in och använder de uppgifter som du eller eventuell remitterande instans lämnar om dig, för att kunna utföra en säker vård. Vi behöver därmed få personuppgifter såsom kontaktuppgifter, folkbokföringsadress, personnummer etc. Enligt lag måste vi spara dina personuppgifter i befintligt journalsystem och föra en kontinuerlig journal så länge som du/ni har kontakt med Almas psykologkonsult. Den journal som skrivits under den tid du haft en kontakt med Almas psykologkonsult är enligt lag något som behöver sparas under längre tid och kan även av inspektionen för vård och omsorg (IVO) begäras ut för att säkerställa att det bedrivs en trygg och säker vård.

 Samtliga legitimationsgrundande professioner som tex. psykolog, psykoterapeut och läkare är enligt lag skyldiga att föra journal. Vid kontakt med Almas Psykologkonsult äger du rätten till din journal och kan begära ut den när helst du önskar. Det behövs i alla lägen tillfrågas om ditt/ert samtycke till att lämna ut uppgifter till tredje part tex. försäkringsbolag. Ingen förutom aktuell profession/behandlare tex. psykolog har rätt att läsa din journal utan ditt samtycke. Dock kan det vid  barnutredningar hos socialtjänsten komma att begäras ut journalhandlingar, vilket enligt lag finns en skyldighet att lämna vid oro för att ett barn far illa. Almas Psykologkonsult har enligt lag skyldighet att anmäla oro för barn enligt SoL 14  kap,  1 §. Vid eventuell orosanmälan till socialtjänsten utförs det alltid i dialog med vårdnadshavare, såtillvida att detta inte skulle skada barnet.

Vårdnadshavare till ungdomar över viss ålder äger inte alltid rätten till att få ut all information, utan att ungdomen tillfrågas. Dock kommer vårdnadshavare informeras om det av ungdomen framkommer att denne har risk att fara illa, i det fall där vårdnadshavare behöver informeras. I vissa fall kan det även finnas skyldighet att enligt lag att överföra uppgifter till myndigheter. Gällande eventuellt utlämnanden av uppgifter beaktas det begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 Vid neuropsykiatriska utredningsärenden används Q-global (Pearson Clinical Assessment) för rättning av tester som utförts tillsammans med psykolog. Dock går dina personuppgifter i detta program inte att identifieras då fullständigt personnummer eller namn ej används. Vid återgivning av en neuropsykiatrisk utredning får ni en fullständig genomgång av utlåtandet så att ni har möjlighet att ändra i skrivelsen så att det stämmer överens med den beskrivning som ni/du tycker att du/ni gett.

 Vid avbokning eller ombokning av ett besök via sms eller mail, skriv inte några uppgifter som innehåller din/er identitet och ej heller annan privat information. Skriv i stället datum, dag och tid då ni/du skulle ha ett besök samt initialer för den person det gäller. Däremot kan ni skriva att ni önskar att bli uppringd om så är fallet. Allt för att sekretessen ska kunna upprätthållas. Sms kontakt och kontakt via mail kommer efter att ärendet behandlats och skrivits in i journalen, att raderas.

  Ert ansvar är även att informera om rätt kontaktuppgifter, ändrade uppgifter eller om det finns en skyddad identitet. Vid neuropsykiatriska utredningar för barn kommer Almas Psykologkonsult behöva ett skriftligt medgivande från båda vårdnadshavarna. Vid enskild vårdnad kommer medgivandet endast att begäras in av enskild vårdnadshavare.

 Samtycke till ovanstående kommer även att tas upp vid ett första möte med dig/er, där det även kan behövas uppvisande av ID handling såväl vid vuxenbehandling/ utredning eller av vårdnadshavare vid möte med barn, allt för en trygg och säker vård. 

Hem